top of page

یادگیری از خانه

برای حمایت از تداوم یادگیری دانش‌آموزان در مدرسه ابتدایی Reservoir Views، منابع زیر موجود در صفحه پایه، پایه 1/2 و کلاس 3 تا 6 هستند در دسترس خانواده‌های ما.

دانش‌آموزان همچنین باید هر روز 10 تا 20 دقیقه مطالعه خانگی را انجام دهند.

در زیر برخی از websites و منابع سواد و اعداد (با تشکر از دونالد در مدرسه ابتدایی ویلیام روثون برای به اشتراک گذاری) آمده است.

وب سایت ها

  • وزارت آموزش و پرورش ویکتوریا: یادگیری از خانه

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/Pages/coronavirus-home-learning.aspx

https://fuse.education.vic.gov.au/pages/learningfromhome

سواد عمومی و وظایف محاسباتی


دانش پایه اعداد را ایجاد کنید


راهنماهای آموزشی برای کمک به کودک خود در چهار عمل

bottom of page