top of page
play space.png

پیوند با شورای شهر داربین

ما با شورای شهر دربین ارتباط قوی داریم. یکی از نمونه‌های آن، دانش‌آموزان ما است که فضای زمین بازی جدید را برای رزرو DR Atkinson طراحی می‌کنند.

bottom of page