top of page
RESERVOIR VIEWS-1036.jpg

مشارکت جامعه

در مدرسه ابتدایی Reservoir Views ما والدین را تشویق می کنیم تا آنجا که می توانند با مدرسه درگیر شوند، چه از طریق مشارکت رسمی شورای مدرسه، به عنوان عضو کمیته فرعی، شرکت در برنامه مددکاران کلاس درس یا به عنوان عضوی از والدین. ' Association.  خبرنامه های مدرسه راهی عالی برای اطلاع از فعالیت هایی است که می توانید در آنها شرکت کنید.

ما همیشه به دنبال استفاده از مهارت ها و تخصص جامعه خود در Reservoir Views هستیم.

لطفاً توجه داشته باشید: این یکی از الزامات وزارت آموزش است که همه داوطلبان به چک کار با کودکان نیاز دارند.

bottom of page