top of page
RESERVOIR VIEWS-1064-2_edited.jpg

آموزش دادن و یادگیری

ما در مدرسه ابتدایی Reservoir Views معتقدیم که آموزش مؤثر آموزشی است که دانش آموزان در یادگیری خود مشارکت فعال داشته باشند.

در مدرسه ابتدایی Reservoir Views، دانش آموزان بسیار بیشتر از یک آموزش معمولی دریافت می کنند. ما به خود می بالیم که یک محیط منحصر به فرد و هیجان انگیز ایجاد می کنیم که همه نوع یادگیرندگان را در بر می گیرد و باعث رشد هم از نظر تحصیلی و هم از نظر شخصی می شود. دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز در جامعه‌ای پویا و حمایتگر پذیرفته می‌شوند.

bottom of page